Zásady ochrany osobních údajů 

Pojmy „pověřenec pro ochranu osobních údajů“, „správce osobních údajů“, „zpracovatel osobních údajů“, „subjekt údajů“, „osobní údaje“, „porušení zabezpečení osobních údajů“, „přenos osobních údajů“ „zpracování“, „účely zpracování“ a „dozorový úřad“ mají stejný význam jako v Nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“) a jejich příbuzné pojmy budou vykládány odpovídajícím způsobem. Společnost Canyon se zavazuje dodržovat ustanovení GDPR a veškeré příslušné zákony na ochranu soukromí a osobních údajů. Technická a organizační opatření spol. Canyon zaměřená na zajišťování souladu s GDPR a/nebo jinými příslušnými zákony na ochranu osobních údajů.

Shromažďování a použití osobních údajů 

Osobními údaji jsou údaje, které lze použít k identifikaci nebo kontaktování osoby. 

Jako subjekt údajů můžete být požádán o poskytnutí vašich osobních údajů kdykoli budete jako subjekt údajů v kontaktu se spol. Canyon či přidruženou společností spol. Canyon*. Spol. Canyon sama působí jako správce vašich osobních údajů. Spol. Canyon a její přidružené společnosti mohou tyto osobní údaje mezi sebou sdílet a používat je v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Mohou je také kombinovat s dalšími informacemi tak, abychom mohli poskytovat a zlepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu.

Subjekt údajů není povinen poskytnout osobní údaje, o které jsme požádali, avšak pokud se rozhodne je neposkytnout, nebudeme v mnoha případech schopni mu poskytnout naše produkty nebo služby nebo reagovat na dotazy, které by mohl mít.

Zde je uvedeno několik příkladů typů osobních údajů, které může spol. Canyon shromažďovat a jak je můžeme použít:

 Jaké osobní údaje shromažďujeme

  • Když subjekt údajů stahuje software, aktualizace softwaru, připojuje se k různým službám, můžeme shromažďovat různé informace, včetně vašeho věku, identifikačního čísla obchodu, IP adresy, informací o poloze, historie informací o poloze, e-mailu, telefonního čísla, přezdívky uživatele, přezdívky telefonu, polohy bezpečnostní zóny, kontaktních informací telefonu, čísel tísňového volání, historie chatu (která je šifrovaná), historie pulzů, hesla pro ovládání zařízení, obecného nastavení zařízení, pohlaví, hmotnosti, výšky, historie kroků, historie spánku, historie tréninků. 

Účel zpracování 

Zpracovatel osobních údajů může vaše osobní údaje zpracovávat: pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, s vaším souhlasem, za účelem splnění zákonné povinnosti, kterou je spol. Canyon povinna splnit, pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů, nebo pokud jsme zpracování vyhodnotili jako nezbytné pro účely oprávněných zájmů sledovaných společností Canyon nebo třetí stranou, které může být nezbytné údaje sdělit. 

Pokud má subjekt údajů dotazy ohledně tohoto právního základu, může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů. 

  • Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují poskytovat subjektu údajů informace o nejnovějších produktech spol. Canyon, aktualizacích softwaru a nadcházejících událostech. 
  • Osobní údaje také používáme k tomu, aby nám napomohly vytvářet, vyvíjet, provozovat, poskytovat a zlepšovat naše produkty, služby, obsah a reklamu a pro účely předcházení ztrátám a boje proti podvodům. 
  • Vaše osobní údaje, včetně data narození, můžeme použít k ověření totožnosti, pomoci s identifikací uživatelů a k určení vhodných služeb. Například datum narození můžeme použít k určení věku majitelů účtů. 
  • Čas od času můžeme vaše osobní údaje použít k zasílání důležitých oznámení, jako jsou sdělení o nákupech a změnách našich smluvních podmínek a zásad. Zasílání těchto sdělení nesmí subjekt údajů zakázat, jelikož tyto informace jsou důležité pro vaši interakci se spol. Canyon. 
  • Osobní údaje můžeme také používat pro interní účely, jako jsou audity, analýza dat a výzkum, za účelem zlepšování produktů, služeb a komunikace se zákazníky a rozvoje spol. Canyon. Nepokoušíme se o opětovné ztotožnění osob, jichž údaje mohou být pro tyto účely použity. 

Shromažďování a používání jiných, než osobních údajů 

Údaje také shromažďujeme ve formě, která sama o sobě neumožňuje jejich přímé spojení s jakoukoli konkrétní osobou. Jiné, než osobní údaje můžeme shromažďovat, používat, přenášet a sdělovat za jakýmkoli účelem. Níže je uvedeno několik příkladů jiných, než osobních údajů, které shromažďujeme, a jak je můžeme použít: 

  • Můžeme shromažďovat informace o  povolání, jazyku, poštovním směrovacím čísle, směrovém čísle oblasti, jedinečném identifikátoru zařízení, URL adrese odkazující  strany, lokalitě a časovém pásmu, ve kterém je produkt Canyon používán tak, abychom mohli lépe porozumět chování zákazníků a zlepšovat naše produkty, služby a reklamu. 
  • Můžeme shromažďovat informace o zákaznických aktivitách na našich webových stránkách a z našich dalších produktů a služeb. Tyto informace jsou agregovány a používány tak, aby nám pomohly poskytovat užitečnější informace našim zákazníkům a pochopit, které části našich webových stránek, produktů a služeb jsou nejzajímavější. Agregovaná data jsou pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů považována za jiné, než osobní údaje. 
  • S vaším výslovným souhlasem můžeme shromažďovat údaje o tom, jak subjekt údajů používá své zařízení a aplikace tak, abychom vývojářům napomohli při zlepšování  jejich aplikací. 

Pokud zkombinujeme jiné, než osobní údaje s osobními údaji, bude s těmito zkombinovanými údaji, po dobu, po kterou zůstanou zkombinovány, nakládáno jako s osobními údaji. 

Soubory cookies 
Stejně jako většina obchodních internetových stránek, používá i spol. Canyon „cookies“, což jsou malá množství dat zasílaná do vašeho prohlížeče, která spol. Canyon umožňují vás identifikovat při přístupu na její webové stránky. Navzdory některým obavám týkajícím se dopadům použití cookies na soukromí, je důležité si uvědomit, že cookies nemohou získávat vaše údaje, které jste dosud dobrovolně nesdělili. Převážná většina uživatelů internetu v současné době hodnotí soubory cookies jako užitečný nástroj pro online nákupy. Další informace naleznete v našich Zásadách týkajících se cookies: http://www.asbis.com/cookies-policy. 

Sdělování informací třetím stranám 

Společnost Canyon může čas od času poskytnout jisté osobní údaje třetím stranám, za účelem poskytování nebo zlepšování našich produktů a služeb, včetně dodávání produktů na vaši žádost, nebo s cílem napomoci spol. Canyon oslovovat spotřebitele. Pokud tak učiníme, budeme požadovat, aby tyto třetí strany nakládaly s těmito údaji v souladu s příslušnými zákony. Osobní údaje nebudou s třetími stranami nikdy sdíleny pro jejich marketingové účely. Pokud například jako subjekt údajů zakoupíte a aktivujete svou klávesnici, opravňujete tím spol. Canyon a vašeho operátora k výměně informací, které subjekt údajů během procesu aktivace poskytl, za účelem poskytování služby, včetně informací o vašem zařízení. Pokud bude subjekt údajů schválen pro poskytnutí služeb, bude se váš účet řídit pravidly o ochraně osobních údajů spol. Canyon a vašeho operátora. 

Ostatní 
Sdělení vašich osobních údajů společností Canyon může být nutné – ze zákona, na základě soudního řízení, soudních sporů a/nebo na žádost veřejných a vládních orgánů v zemi vašeho bydliště nebo mimo ni. Údaje jsme také oprávněni sdělit, pokud zjistíme, že jejich sdělení je nezbytné nebo vhodné pro účely národní bezpečnosti, vymáhání práva nebo pro jiné záležitosti veřejného významu. Údaje jsme také oprávněni sdělit, avšak pouze v případě, že k tomu existuje zákonný základ, pokud zjistíme, že jejich sdělení je přiměřeně nutné k prosazení našich smluvních podmínek nebo k ochraně našich operací nebo uživatelů. Toto může zahrnovat poskytování informací veřejným a/nebo vládním orgánům a/nebo dozorovému úřadu. Kromě toho můžeme v případě reorganizace, sloučení nebo prodeje převést veškeré námi shromažďované osobní údaje na příslušnou třetí stranu. 

Ochrana osobních údajů 
V souvislosti s přenášením osobních údajů se spol. Canyon zdrží jakéhokoli přenosu osobních údajů mimo Evropskou unii a/nebo Běloruskou republiku. Pokud bude pro provozování činnosti spol. Canyon nutný jakýkoli přenos osobních údajů, zavazuje se spol. Canyon o tom před zahájením přenosů osobních údajů informovat subjekt údajů a poskytnout informace o území přenosu a použitém nástroji k řízení tohoto přenosu. 

Spol. Canyon bere zabezpečení vašich osobních údajů velmi vážně. V případě, že jsou vaše osobní údaje uchovávány společností Canyon, používáme počítačové systémy s omezeným přístupem umístěné v zařízeních využívajících fyzická bezpečnostní opatření. 

Pokud subjekt údajů používá některé služby nebo aplikaci spol. Canyon nebo umístí příspěvek na webových stránkách spol. Canyon, budou jím sdílené osobní údaje a obsah viditelné ostatním uživatelům a tito si je budou moci  přečíst, shromažďovat je či je používat. Subjekt údajů je odpovědný za osobní údaje, které se v těchto případech rozhodne sdílet nebo zadat. Pokud například subjekt údajů uvede své jméno a e-mailovou adresu v příspěvku ve fóru, budou tyto informace veřejné. Při používání těchto funkcí buďte prosím opatrní. 

Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování 
Společnost Canyon nepřijímá žádná rozhodnutí zahrnující použití algoritmů nebo profilování, která by na vás měla významný vliv. 

Integrita a uchovávání osobních údajů 
Spol. Canyon vám, jako subjektu údajů, usnadňuje udržování přesnosti, úplnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souhrnech ochrany osobních údajů specifických pro naše služby. Při posuzování těchto období pečlivě zkoumáme naši potřebu shromažďování osobních údajů a pokud zjistíme, že existuje, uchováváme je pouze po nejkratší možné období tak, aby bylo dosaženo účelu shromažďování, pokud není zákonem požadována delší doba uchovávání. 

Přístup k osobním údajům 

V případě ostatních osobních údajů, které máme k dispozici, poskytneme subjektu údajů přístup (včetně kopie) k těmto údajům za jakýmkoli účelem, včetně požadavku na jejich opravu, pokud jsou nepřesné, nebo výmaz, pokud je spol. Canyon není povinna uchovávat ze zákona nebo pro legitimní obchodní účely. 

Můžeme odmítnout zpracovat žádosti, které jsou bezdůvodné/zlovolné, ohrožují soukromí jiných, jsou mimořádně nepraktické nebo u kterých není místními zákony jinak stanoven přístup. Můžeme také odmítnout jisté aspekty výmazu nebo žádosti o přístup, pokud budeme přesvědčeni, že jejich provedení by ohrozilo naše legitimní použití údajů pro účely boje proti podvodům a zabezpečení tak, jak je popsáno výše. 

Služby založené na určování polohy 

K poskytování služeb založených na určování polohy může spol. Canyon shromažďovat, používat a sdílet přesné údaje o poloze, včetně geografické polohy vašeho počítače nebo zařízení, v reálném čase. Tam, kde to bude možné, mohou služby založené na určování polohy používat GPS, Bluetooth a vaši IP adresu, spolu s lokalizací WIFI hotspotů a věží mobilních operátorů a dalšími technologiemi pro určování přibližné polohy vašich zařízení. Pokud subjekt údajů neposkytne svůj souhlas, jsou tato data o poloze shromažďována anonymně ve formě, která subjekt údajů osobně neidentifikuje, a jsou spol. Canyon používána k poskytování a zlepšování služeb založených na určování polohy. Když se například subjekt údajů rozhodne pro využívání služeb určování polohy, může vaše zařízení sdílet svou geografickou polohu s aplikací. 

Stránky a služby třetích stran 

Webové stránky, produkty, aplikace a služby spol. Canyon mohou obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Naše produkty a služby mohou také používat nebo nabízet produkty nebo služby třetích stran. 

Informace shromažďované třetími stranami, které mohou zahrnovat například údaje o poloze nebo kontaktní údaje, se řídí postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Subjektu údajů doporučujeme, aby se seznámil s postupy ochrany osobních údajů těchto třetích stran. 

Náš celopodnikový závazek ochrany vašich osobních údajů 

Abychom se ujistili, že vaše osobní údaje jsou v bezpečí, informujeme zaměstnance spol. Canyon o našich směrnicích týkajících se ochrany osobních údajů a bezpečnosti a ve společnosti přísně vymáháme dodržování opatření souvisejících s ochranou osobních údajů. 

Otázky k ochraně osobních údajů 

Pokud má subjekt údajů jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Zásad ochrany osobních údajů nebo zpracování osobních údajů ve spol. Canyon, může se obrátit na našeho pověřence pro  ochranu osobních údajů; na tohoto pověřence pro ochranu osobních údajů by se měl subjekt údajů také obrátit, pokud by chtěl podat stížnost na možné porušení ochrany osobních údajů. Subjekt údajů nás může vždy kontaktovat telefonicky na příslušném čísle. 

Pokud nebudete s odpovědí, kterou od nás obdržíte, spokojen, můžete, jako subjekt údajů, svou stížnost kdykoli postoupit dozorovému úřadu ve vaší jurisdikci. Pokud nás o to subjekt údajů požádá, vynasnažíme se mu poskytnout informace o příslušných způsobech podávání stížností, které mohou být použitelné pro dané okolnosti. 

Pokud vaše stížnost naznačuje, že by v oblasti řešení záležitostí týkajících se ochrany osobních údajů mohlo být dosaženo zlepšení, při nejbližší přiměřeně proveditelné příležitosti přijmeme kroky k provedení příslušné aktualizace. V případě, že by záležitost s ochranou osobních údajů měla negativní dopad na subjekt údajů nebo jinou osobu, přijmeme kroky k řešení této záležitosti se subjektem údajů nebo příslušnou jinou osobou. 

 

Spol. Canyon může čas od času aktualizovat své Zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto Zásady podstatným způsobem změníme, bude na našich webových stránkách zveřejněno příslušné oznámení, spolu s aktualizovaným zněním těchto Zásad. 

 

* Pro účely tohoto dokumentu se „přidruženou společností spol. Canyon“ rozumí subjekt, který přímo nebo nepřímo vlastní nebo řídí, nebo je vlastněn nebo řízen, nebo je ve společném vlastnictví nebo pod společným řízením společně s jiným subjektem, značkou nebo produkty společnosti Canyon. Pojem „řízení“ tak, jak je zde použit, znamená pravomoc řídit vedení nebo záležitosti subjektu a „vlastnictvím“ se rozumí skutečné vlastnictví padesáti procent (50%) nebo více akcií s hlasovacím právem nebo jiných rovnocenných hlasovacích práv subjektu.